Követelmények és védés

BSc szakdolgozat tartalmi, formai követelményeiről

PZs | 2020.04.20.
BSc szakdolgozat tartalmi, formai követelményeiről

Alapelvek

A biológia alapszakos szakdolgozatok alapkövetelménye a releváns, tágan értelmezett biológiai szakirodalomban fellelhető egy-egy aktuális probléma feldolgozása. A szakdolgozat a kiválasztott téma bemutatásán, az irodalmi adatok feldolgozásán és értékelésén túl tartalmazhatja a hallgató egyéb tevékenységének, terepi vagy laboratóriumi munkájának, kísérleteinek, méréseinek, modellszámításainak a leírását is. Bár utóbbiak nem váltják ki a témabemutatást, az irodalmi feldolgozást, ezek emelhetik a szakdolgozat színvonalát.

Az önálló hallgatói munka és eredményeinek bemutatását a szakdolgozaton belül egyértelműen elhatárolt blokkban kell feltüntetni.

A szakdolgozat Neptun-ba történő feltöltésének határideje (a témavezetői jóváhagyást is beleértve!):
     a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének első munkanapja: 2023 december 4. (hétfő), 16:00 óra!

frissítve: 2023.09.25.

A szakdolgozat FORMÁJA és TERJEDELME

A szakdolgozatot szövegszerkesztővel kell készíteni.
A szöveg betűmérete 12 pontos legyen, ettől a címek, alcímek betűmérete eltérhet.
A szöveget másfeles sorközzel, sorkizárással kell szerkeszteni, normál laptükörrel, A4-es lapon, bal oldalon 3 cm, a többin 2,5 cm margóval.
A címoldal, a tartalomjegyzék és rövidítésjegyzék kivételével az oldalak alján, középen elhelyezve kell feltüntetni az oldalszámokat. Az oldalszámozás a címoldalon kezdődik.
Az ábrákat, táblázatokat sorszámmal kell ellátni, és azokat a megfelelő helyen a szövegbe kell illeszteni. Ez alól kivétel lehet olyan kép, tábla, rajz, nagyméretű táblázat, amely mérete miatt nem illeszthető a szövegbe. Ez külön oldalon vagy a munka végén, mellékletben helyezhető el.

A munka terjedelme – a tartalomjegyzék, összefoglalók, hivatkozási lista, köszönetnyilvánítás és nyilatkozat nélkül számolva – minimum 20, maximum 40 oldal, önálló munka bemutatása esetében maximum 50 oldal legyen. A munka minimum 15 szakirodalmi művet dolgozzon fel (az internetes hivatkozások, ill. alapvető adat vagy ábra hivatkozások kivételével), amelyek egyharmada lehet összefoglaló (review) tanulmány.

A szakdolgozatot elektronikusan kell benyújtani, azaz PDF fájlként fel kell tölteni a Neptun szakdolgozati feltöltő felületére!


A szakdolgozat ajánlott SZERKEZETE

Címlap
   Tartalmazza a címet; a tényt, hogy ez a mű szakdolgozat; a biológia alapszak megnevezését; a hallgató nevét; a témavezető nevét, beosztását, tudományos fokozatát, a tanszék nevét, ahol a témavezető dolgozik, a külső konzulens (ha van) nevét, beosztását, tudományos fokozatát, munkahelyét; továbbá Egyetemünk, Karunk, a Biológiai Intézet nevét, az Egyetem címerét, valamint a szakdolgozat készítésének évét.

Egységes formátumban készítendő el! Az aktuális adatokkal kitöltendő címlapminta letölthető innen!

Tartalomjegyzék (a tartalomjegyzékben nem kell szerepeltetni magát a tartalomjegyzéket!)

Rövidítésjegyzék (ha szükséges)

Bevezetés
   Ez a fejezet mutassa be a munka témáját, helyezze el a témát a szaktudományban. Foglalja össze a téma vizsgálatának jelentőségét. Röviden vázolja fel a szakdolgozat célját, tartalmát.

A téma kifejtése
   A téma feldolgozása tartalmazhat történeti áttekintést, de a logikai alapot lehetőleg ne (csak) a kronológia adja, hanem a tudományterület problémáinak, fejlődésének a feldolgozása. Ilyen lehet például különböző kísérleti eredmények, illetve az azokon alapuló elméletek összevetése, értékelése.
   A szakirodalom feldolgozásánál ügyelni kell arra, hogy a feldolgozott irodalom ne legyen egyoldalú, a válogatás ne legyen tendenciózus. Ügyelni kell a régi (5–10 évnél korábbi) és az új publikációk helyes arányaira. Ez az arány szakterületenként változhat, de tükrözi a választott téma időszerűségét. Ha túl nagy a régi szakirodalom aránya, az azt mutathatja, hogy a hallgató „vissza-irodalmazott”, azaz adott publikációk hivatkozásait használta, és kevesebb gondot fordított az önálló irodalomkutatásra.
   Célszerű figyelni az összefoglaló és eredeti cikkek arányára is. Negatívan értékelendő, ha a szakdolgozat egy-két összefoglaló logikáját tükrözi, és főleg az összefoglalókban hivatkozott cikkeket dolgozza fel. Célszerű feltüntetni már a szövegközti hivatkozásban is, hogy a hivatkozott mű összefoglaló cikk.
   Különösen ügyelni kell arra, hogy a dolgozat ne tartalmazzon másodkézből vett hivatkozásokat, azaz a hallgató minden, általa hivatkozott irodalmat elolvasson, ne vegye át korábbi publikáció hivatkozását. Ha csak az összefoglalót olvasta a hallgató, ezt is tüntesse fel a hivatkozásban.
   Egyetemi jegyzet nem tekintendő szakirodalomnak, az arra való hivatkozás sem fogadható el. (Kivétel lehet, ha a szakdolgozat témája egy egyetemi jegyzet szakmai értékelése, tartalmának összevetése a téma nemzetközi szakirodalmával.) Elfogadható viszont szakmai internetes honlap, ha azon keresztül reprodukálhatóan lehet információhoz jutni. Ebben az esetben javasolt a leolvasás dátumának a feltüntetése.
   Ez a fejezet tartalmazhat publikációkból kivett ábrákat. Ezek aláírásában fel kell tüntetni az ábra eredetét, és az ábrákon lévő feliratok magyar fordítását.

   A szövegben megadott hivatkozás tüntesse fel:

 • egy szerző esetén a szerző vezetéknevét és a publikáció évszámát (Smith, 1999)
 • két szerző esetén mindkét szerző vezetéknevét és a publikáció évszámát (Smith és Kovács, 2000)
 • kettőnél több szerző esetén az első szerző vezetéknevét a többi szerzőre utaló „és mtsai” rövidítést, valamint az évszámot (Smith és mtsai, 2001)
 • ha több publikáció jelent meg ugyanattól a szerző(k)től az adott évben, az évszám utáni indexeléssel kell egyértelműsíteni a hivatkozást (Smith, 1999a, Smith, 1999b)

Következtetés
   Ez a fejezet foglalja össze feldolgozott tudományos eredményekből levonható tanulságokat.

Összefoglalás
   Magyar és angol nyelven, egy-egy oldalon foglalja össze a szakdolgozat témáját és következtetéseit.
   (Előzetes egyeztetést követően – indokolt esetben – más idegen nyelven megírt összefoglalás is elfogadható.)

Hivatkozások
   A teljes bibliográfia legyen megadva az adott tudományterületen elfogadott szabályok szerint.
   Folyóirat esetén mindenképpen tartalmazza:

 • az összes szerző vezetéknevét és iniciáléját
 • a publikálás évszámát
 • a cikk teljes címét
 • a folyóirat címét (lehet az elfogadott rövidítés)
 • kötetszámot
 • oldalszámokat

   Könyvfejezet esetén:

 • az összes szerző vezetéknevét és iniciáléját
 • a publikálás évszámát
 • a fejezet teljes címét
 • a szerkesztő(k) vezetéknevét és iniciáléját
 • a könyv címét a kiadó nevét, székhelyét (város) (releváns esetben az ISBN-számot)
 • oldalszámokat („-tól –ig”)

Köszönetnyilvánítás

Nyilatkozat (a szerzői jogok tiszteletben tartásáról)
   (lásd: a "Hallgatói követelményrendszer" (ELTE SzMSz, II. kötet) hallgatók által végzett munka jogtisztaságára vonatkozó szabályozását!)
   Az aktuális adatokkal kiegészített Nyilatkozat a szakdolgozat végén, a hallgató eredeti aláírásával kell szerepeljen!
   A fentieknek megfelelő Nyilatkozat szövege letölthető!

Melléklet
   Nem kötelező, de szükség szerint csatolható (pl. videó vagy hang file, adatok ...).


Az önálló munka eredményeinek bemutatása

A fejezet a tudományos publikációk gyakorlatát követve az alábbi alfejezetekre tagozódjon:

 • Bevezetés (amelyben lehet hivatkozni a dolgozat korábbi fejezeteiben bemutatott irodalmi előzményekre);
 • Anyagok és módszerek (röviden, nem „receptszerűen”, de az összes alkalmazott módszert ismertesse, beleértve az alkalmazott eszközöket, statisztikai elemzést is);
 • Eredmények (röviden, tényszerűen, ábrákkal, táblázatokkal dokumentálva);
 • Megbeszélés (ahol röviden értelmezi az eredményeket az irodalmi előzmények tükrében, s esetleg kitér a jövőben tervezett kísérletekre és még megválaszolandó kérdésekre is).

Irodalomjegyzék csak egy készül a dolgozathoz, azaz a saját eredményeket bemutató fejezet hivatkozásait egyesítse a dolgozat többi részének hivatkozásaival.

Kivételes és indokolt esetben az eredmények egy része (pl. nagy mennyiségű adat) Függelékbe is kerülhet.


A szakdolgozat védése

   A szakdolgozat megvédése a biológia alapszak záróvizsgájának része. Ezért csak az a hallgató bocsátható védésre, aki megszerezte az abszolutóriumot és a védésen rendelkezésre áll a megfelelően előkészített (az abszolutórium megszerzését is igazoló) záróvizsga jegyzőkönyv.
   A védés az illetékes záróvizsga bizottság tagjai és a tanszéki közösség jelenlétében történik. A szakdolgozat fő eredményeit tanszékenként szervezett nyilvános védésen kell bemutatni, kb. 15 perces előadás (prezentáció) keretében. Ezt követően kell választ adni a bírálatban megfogalmazott írásos, illetve a védési bizottság és a hallgatóság által a helyszínen felvetett kérdésekre.
   (A Tanszékvezetők az Intézetigazgató megbízottjaként az adott tanszéken készült szakdolgozatok értékelésére kijelölnek egy legalább 3 tagból álló védési bizottságot, amelynek hivatalból tagjai a záróvizsga bizottság tanszéki tagjai, a szakdolgozat bírálója, valamint egy, a tanszék kutatási területén jártas, nem ELTE-s szakember. A bizottság tagja lehet más tanszék munkatársa is.)
   A szakdolgozat jegyét a védési bizottság állapítja meg a témavezető és a szakdolgozat bírálójának véleménye alapján. A védés teljesítményét külön osztályzattal értékeli a bizottság. A jegyeket a bizottság vezetője jegyzi be.
   A bírálati lapot és a védési értékelést csatolni kell a szakdolgozathoz.

  A szakdolgozatok védésének tanszékenkénti időpontja elérhető itt!