Növényszervezettani T.

2019.01.15.
tanszékek_NSZ

Növényszervezettani Tanszék

tanszékvezető:
cím:
 
telefon:
fax:
honlap:
Kovács M. Gábor egyetemi tanár
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.,
       4. emelet 508.
(+36-1) 381-2165;   (+36-1) 372-2500 /8065
(+36-1) 381-2204
plantanatomy.elte.hu
Tudományterületek leírása

A tanszéken növénybiológiai és mikológiai kutatások folynak: a növényi szerveződés vizsgálata elsősorban növényi sejtek, szövetek és szervek felépítésére fókuszál, míg a gombák, illetve a gomba–növény kölcsönhatások tanulmányozása során a funkcionális vizsgálatok mellett fontos szerepet kapnak a gombák diverzitásának vizsgálatai is. Kiemelt kutatási területet jelentenek a növényekre és a gombákra egyaránt jellemző, változatos másodlagos anyagcseretermékek.

Ezen kérdések vizsgálatakor elengedhetetlen az egyedfejlődési és evolúciós kontextus, az élő (biotikus) és élettelen (abiotikus) környezeti kölcsönhatások figyelembe vétele. Ezért a különböző mikroszkópos vizsgálómódszerek és hatóanyag-analitikai vizsgálatok kiegészülnek molekuláris biológiai, genomikai, élettani és ökológiai vizsgálatokkal, akár alkalmazott (mezőgazdasági, élelmiszeripari vagy gyógyászati) kérdésfeltevésekkel, összességében interdiszciplináris szemléletet eredményezve.
 

Oktatás

A tanszék szerteágazó oktatási feladatokat lát el. Oktatói részt vesznek az ELTE biológia, biológia tanár és biofizikus szakos hallgatóinak oktatásában, elsősorban a növények és gombák sejttani és szervezettani sajátosságaihoz kapcsolódó előadásokkal és gyakorlatokkal. A biológia alap- és mesterképzés, valamint a doktori képzés keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek továbbá a modern növénybiológia, a mikológia és a természetes hatóanyagok kutatásának számos területével, ezek kutatási módszereivel és alkalmazott vonatkozásaival is. A tanszék részt vesz az ELTE posztgraduális mikrobiológus képzésében, valamint a Semmelweis Egyetem gyógyszerész hallgatóinak oktatásában is. Az oktatott kurzusok sokszínű palettája tükrözi a tanszék oktatóinak változatos kutatási területeit is.
 

Kutatás

Az oktatáshoz hasonlóan a tanszéki kutatások is szerteágazók, témáikban és alkalmazott módszereikben igen változatosak, sok esetben hazai, és nemzetközi együttműködésekben valósulnak meg. Négy fő kutatási irány emelhető ki: (i) A növényeket érő környezeti hatások által a plasztiszok szerkezetében és működésében (pl. fotoszintézis) kiváltott változások kutatásai. (ii) Különböző mikroszkópos technikák, ultrastruktúra-vizsgálatok alkalmazása növények és növény–mikroba kölcsönhatások funkcionális kérdéseinek tisztázására. (iii) természetes, növényi és gombaeredetű bioaktív anyagcseretermékek meghatározása és izolálása, elterjedésük és potenciális gyógyszerhatóanyagként való felhasználásuk vizsgálata. (iv) A növényeket segítő és kórokozó növényasszociált gombák változatosságára, ezek funkcióinak és jelentőségének megértésére irányuló kutatások.

A tanszéken meglévő sejttani, valamint növényi funkcionális anatómiai és mikológiai tudás számos ponton kapcsolódik más biológiai szakterületekhez, illetve az analitikai kémiához és gyógyszerészeti tudományokhoz is. Ennek megfelelően a különböző mikroszkópiai módszerek (elektronmikroszkópia, konfokális lézer pásztázó mikroszkópia, fénymikroszkópos eljárások) mellett több szakterület számos kutatási módszerét is alkalmazzuk, mint például különféle kromatográfiás (UPLC-MS/MS, HPLC és GC) és spektroszkópiai (CD, NMR és fluoreszcencia spektroszkópia) módszereket, PCR technikákat és molekuláris taxonómiai és összehasonlító genomikai módszereket, fluoreszcencia in situ hibridizációt, fotoszintetikus paraméterek vizsgálati módszereit, kisszögű neutronszórást.

A tanszékhez kapcsolódó kutatásokat az NKFIH több pályázata (OTKA, GINOP, VEKOP, NVKP stb.) és a Magyar Tudományos Akadémia is támogatja. A tanszéken évente 20–30, a szakterület rangos folyóirataiban megjelenő tudományos publikáció születik.
 

Tanszéki élet

A tanszék az itt működő különböző kutatócsoportok közötti, valamint az ELTÉ-n belüli, illetve más hazai és külföldi intézményekkel meglévő kooperációk révén igazi interdiszciplináris szakmai műhelyként működik, melyben biológusok, gyógyszerészek, mikrobiológusok, vegyészek, (bio)fizikusok, mezőgazdasági és növényvédelmi szakemberek dolgoznak együtt egy-egy tudományos kérdés megválaszolásán. A tanszék nemzetközi beágyazottságát erősítik az itt lévő külföldi hallgatók (Semmelweis Egyetem angol és német nyelvű képzésének hallgatói, doktoranduszai, Stipendium Hungaricum és ERASMUS ösztöndíjas hallgatók, valamint szakmai gyakornokok) és a tanszéket meglátogató külföldi vendégkutatók.
 

Karrierlehetőségek

A Növényszervezettani Tanszék a sokszínű kutatási irányoknak megfelelően, témáiban és módszereiben is diverz lehetőségeket biztosít arra, hogy egy leendő kutató megtalálja a számára leginkább izgalmas tudományos kérdést. A Tanszéken és egyetemen belüli, valamint más magyar, illetve külföldi egyetemekkel, kutatóintézetekkel való együttműködések, továbbá az eltérő, viszont egymáshoz számos ponton kapcsolódó témák lehetővé teszik a gyors szakmai fejlődést, és lehetőséget biztosítanak komplex, interdiszciplináris szemlélet kialakítására.

A tanszéken elsősorban kutatókat és tanárokat képzünk, akiknek lehetővé válik számos hazai és külföldi egyetemen és kutatóintézetben az elhelyezkedés. Ezeken túl, hallgatóink sikeresen helyezkedtek el egyéb ipari és mezőgazdasági területeken is.
 

Miként kapcsolódhatok be az itt folyó kutatásokba?

A Növényszervezettani Tanszék kutatásaihoz legegyszerűbben az ELTE biológia alapképzés (BSc) vagy a Semmelweis Egyetem gyógyszerész képzés hallgatójaként lehet csatlakozni, de más képzések hallgatói felé is nyitott a tanszék. Ha valakit érdekelnek a fenti témák, vagy épp egy oktatott kurzus kelti fel az érdeklődését, a tanszék munkatársaival felveheti a kapcsolatot. A BSc képzés elvégzése után a Növénybiológia MSc specializáció választása során számos további, mélyebb, elméleti és gyakorlati ismeret egyaránt elsajátítható. Az ELTE Biológia Doktori Iskola Kísérletes Növénybiológia Programja lehetőséget biztosít további négy éven keresztül a PhD fokozat megszerzésére, melyhez szükséges a megfelelő elhivatottság, motiváció és kreativitás.
 

Hol jelentkezhetek tudományos diákköri munkára vagy szakdolgozónak?

Ha valakit érdekelnek a Növényszervezettani Tanszéken folyó kutatási irányok, keresse meg e-mailben vagy akár személyesen azt az oktatót vagy kutatót, akinek a kutatási témája felkeltette érdeklődését. A kutatásokról, a csoportokról és a kutatókról információ és elérhetőség a tanszék honlapján található.