Záróvizsga

Biológia BSc záróvizsga

Záróvizsga szóbeli vizsgaidőpont:   2022. június 22–23.
   
A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, valamint a szakdolgozat időben történő feltöltése a Neptun-ba és nem elégtelen minősítése.
A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és szóbeli vizsgából áll. A szóbeli rész számonkérése a záróvizsga tételsor alapján történik.
A tantervek eltérő elemeihez igazodva a tételsor különböző lehet!
 
     ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR
          a tanulmányaikat 2017-ben vagy azt követően megkezdett hallgatóknak!
          a tanulmányaikat legkésőbb 2016-ban vagy azt megelőzően megkezdett hallgatóknak!
 

A SZAKDOLGOZAT BEADÁSA

   A szakdolgozat a témavezető jóváhagyásával adható be záróvizsgára a megadott határidők betartásával, amennyiben a hallgató teljesítette a tantervben előírt összes feltételt, valamint az elkészült mű megfelel az elvárt formai és tartalmi követelményeknek. (A szakdolgozattal kapcsolatos információkat lásd itt!)
          Határidő a vizsgaidőszak első napja: 2022 május 16. (hétfő), 16:00 óra (témavezetői jóváhagyással együtt!)
Frissítve: 2022.03.07.

A szakdolgozati védés és időpontok

   A szakdolgozat megvédése a biológia alapszak záróvizsgájának része. Ezért csak az a hallgató bocsátható védésre, aki megszerezte az abszolutóriumot és a védésen rendelkezésre áll a megfelelően előkészített (az abszolutórium megszerzését is igazoló) záróvizsga jegyzőkönyv.
   A védés az illetékes záróvizsga bizottság tagjai és a tanszéki közösség részvételével történik. A szakdolgozat fő eredményeit tanszékenként szervezett védésen kell bemutatni, 10–15 perces előadás (prezentáció) keretében. Ezt követően kell választ adni a bírálatban megfogalmazott írásos, illetve a védési bizottság és a hallgatóság által a prezentációt követően felvetett kérdésekre.
   (A Tanszékvezetők az Intézetigazgató megbízottjaként az adott tanszéken készült szakdolgozatok értékelésére kijelölnek egy legalább 3 tagból álló védési bizottságot, amelynek hivatalból tagjai a záróvizsga bizottság tanszéki tagjai, a szakdolgozat bírálója, valamint egy, a tanszék kutatási területén jártas, nem ELTE-s szakember. A bizottság tagja lehet más tanszék munkatársa is.)
   A szakdolgozat jegyét a védési bizottság állapítja meg a témavezető és a szakdolgozat bírálójának véleménye alapján. A védés teljesítményét külön osztályzattal értékeli a bizottság. A jegyeket a bizottság vezetője jegyzi be.
   A bírálati lapot és a védési értékelést csatolni kell a szakdolgozathoz.

   A szakdolgozatok védésének tanszékenkénti időpontja: a 2021-2022-es tanév őszi félévében záróvizsgázók az érintett tanszéken kapják meg a védések időpontját.

Anatómia, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék

  

Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék

  

Biokémiai Tanszék

  

Embertani Tanszék

  

Etológiai Tanszék

  

Élettani és Neurobiológiai Tanszék

  

Genetikai Tanszék

  

Immunológiai Tanszék

  

Mikrobiológiai Tanszék

  

Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék

  

Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék

  

Növényszervezettani Tanszék

  


A szóbeli vizsga

A záróvizsga részét képező szóbeli vizsgát a záróvizsga-bizottság előtt kell letenni!
A hallgatók az egyes vizsganapokon a vizsga megkezdésekor a meghirdetett helyszínen jelenjenek meg!
A záróvizsga-bizottság elnöke tájékoztatja a hallgatókat a vizsga menetéről, időbeosztásáról.
A záróvizsga eredményét az összes felelet elhangzása után hirdeti ki a bizottság.
 

A BSc záróvizsgák lebonyolítása a 2017 előtt beiratkozott végzős hallgatók számára

 • A hallgató a szorgalmi időszak végéig a Biológiai Intézet titkárságáról kapott E-mail-re válaszolva adja meg, hogy a teljes tételsor melyik témaköréből szeretné a speciális tételét kihúzni, illetve hogy melyik specializációba szeretne jelentkezni (amennyiben felvételizni is fog).
 • A hallgató húz egy tételt az általa választott témakörből (speciális tétel) és húz egyet az összes tétel közül (általános tétel). Az utóbbiból újat húz, ha az megegyezik a kihúzott speciális tétellel, vagy ha azt már a teremben felkészülő vizsgázó kihúzta.
 • A hallgató 1-2 másik vizsgázó felelete alatt felkészül a tételekből.
 • A hallgató max. 20 perc alatt mindkét tételből vizsgázik a bizottság előtt.
 • A záróvizsga értékelésénél a bizottság a speciális tételre adott felelet minőségét nagyobb súllyal veszi figyelembe a végső jegy kialakításában. Ha bármelyik tételre való felelet elégtelen, akkor a záróvizsga jegye is elégtelen.

A BSc záróvizsgák lebonyolítása a 2017-es tanterv szerint haladó hallgatók számára

 • A hallgató a szorgalmi időszak végéig a Biológiai Intézet titkárságáról kapott E-mail-re válaszolva adja meg, hogy a teljes tételsorból melyik 4 tételt szeretné speciális tételként megnevezni, illetve hogy melyik specializációba szeretne jelentkezni (amennyiben felvételizni is fog).
 • A bizottság a megjelölt 4 tételben felsorolt kérdések közül egyet ad a hallgatónak (speciális tétel), a hallgató pedig a fennmaradó tételek közül húz egyet (általános tétel). Az általános tétel nem egyezhet meg a kiadott speciális tétellel.
 • A bizottság a tételek sorszámának kihúzásakor az alábbiakat egyezteti a vizsgázóval:
  • A speciális tételen belül a bizottság megjelöli, hogy melyik kidolgozandó kérdésből és/vagy témából készüljön a hallgató.
  • Az általános tétellel kapcsolatban választást kínál a hallgatónak: vagy valamelyik kérdést kell vázlatosan, a „bold”-dal kiemelt fogalmakra támaszkodva kifejtenie, vagy a vastagon kiemelt „kötelező” fogalomkörből kell néhányra definíciót adnia. Ha az utóbbit választja a hallgató, a kiválasztott fogalmakat is közlik a hallgatóval.
 • A hallgató 1–2 másik vizsgázó felelete alatt felkészül a kapott kérdésekből.
 • A hallgató max. 20 perc alatt mindkét témakörből vizsgázik a bizottság előtt. A speciális tételre kb. 12–15 perc, az általános tételre kb 5–8 perc jut. A speciális tétel anyagát jóval részletesebben kérdezi a bizottság, az általános tétellel kapcsolatos ismeretek számonkérése áttekintő jellegű.
 • A záróvizsga jegynél a speciális és az általános tételre adott feleletekre kapott jegyet súlyozva (2:1 arányban) veszi figyelembe a bizottság a végső jegy kialakításakor. Ha a hallgató általános témakörben nyújtott tudása nem éri el a minimálisan elégséges szintet, akkor a záróvizsga jegye is elégtelen!

2020.02.17.